PAS GODT PÅ
DINE FØDDER

SÅ BÆRE DE DIG HELE LIVET

LINDA CHRISTENSEN

 I STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

Statsautoriseret fodterapeut Linda Christensen

DIN FODTERAPEUT I KØGE

HER KAN DU LÆSE OM DE FORSKELLIGE BEHANDLINGSTYPER

FODBEHANDLING

En alm. fodbehandling er for dig — ung som gammel, der ikke har store problemer med dine fødder, men gerne vil nyde en nænsom behand­ling hvor dine fødder modtager pro­fes­sionel pleje. Hos Linda Christensen arbejdes der med høj fokus på hygi­ejne. Alle instru­menter er sterili­serede, og der arbejdes med hand­sker for din sikker­heds skyld. Min autori­sation er din garanti for profes­sionel behandling.

 

 • Fodbad
 • Undersøgelse af fødder
 • Klipning af negle
 • Oprensning af neglefalse
 • Tilslibning af negle
 • Nænsom fjernelse af hård hud
 • Fjernelse af ligtorn
 • Let fodmassage med fodcreme der passer til din hud

 

almindelig fodbehandling
Kompliceret fodbehandling

KOMPLICERET
FODBEHANDLING

En kompliceret fodbehandling er for dig, som har fortykkede negle, neglesvamp, over­pro­duktion af hård hud, mange lig­torne eller lignene. Hos Linda Christensen arbejdes der med høj fokus på hygiejne. Alle instru­menter er steri­liserede, og der arbej­des med hand­sker for din sikker­heds skyld. Min autori­sation er din garanti for profes­sionel behand­ling.

 

 • Fodbad
 • Undersøgelse af fødder
 • Klipning af negle
 • Oprensning af neglefalse
 • Behandling af fortykkede negle
 • Tilslibning af negle
 • Nænsom fjernelse af hård hud
 • Fjernelse af flere ligtorne
 • Behandling af hælrevner
 • Sårbehandling
 • Let fodmassage med fodcreme der passer til din hud

 

PARTIEL BEHANDLING

En partiel behandling er for dig som har brug for hjælp til enkelte dele af en almin­delig fod­be­hand­ling. Hos Linda Christensen arbej­des der med høj fokus på hygi­ejne. Alle instru­menter er steri­liserede, og der arbejdes med hand­sker for din sikker­heds skyld. Min autori­sation er din garanti for profes­sionel behandling.

 

 •  Klipning og slipning af negle.
 • Eller fjernelse af hård hud.
 • Eller fjernelse af ligtorn.
 • Altid vejledning, med fokus på dine fødder
Bøjlebehandling

BØJLEBEHANDLING

Ortonyxi, som i almindelig tale kaldes bøj­le­behand­ling, er den bed­ste måde at rette ned­groede negle op. Hos Linda Christensen arbej­des der med høj fokus på hygi­ejne. Alle instru­menter er steri­liserede, og jeg arbejder med hand­sker for din sikker­hed.

 • Bøjle specialfremstillet og tilpasset din negl.
 • Neglen klippes, slibes og oprenses
 • Påsætning af fjederstålbøjle

ÅRSSTATUS

BLIVER EN GOD
OPLEVELSE HOS MIG

Som diabetiker skal du en gang om året besøge din stats­autori­serede fod­tera­peut og få lavet en fodstatus. Under­søgelsen omfatter en neuro­logisk under­søgelse, vur­dering af kreds­løbet, led­bevæ­gelig­hed, muskel­kraft, gang­afvikling, fejl­stillinger og smerter i bevæge­apparatet.

Du bliver under­søgt for foran­dringer i hud og negle, her­under defekt hud, hård hud, lig­torne, sår, tryk, fortyk­kede negle, neglesvamp og nedgroede negle. En års­status giver et overblik over dine fød­ders sundhed. Det er vigtigt at følge­syg­domme opdages så tidligt som muligt, så mål­rettet be­hand­ling og vejledning kan iværksættes.

 

 • Neurologisk undersøgelse
 • Kredsløbsundersøgelse
 • Ledbevægelighed
 • Muskelkraft
 • Gangafvikling
 • Undersøgelse for fejlstillinger
 • Smerter i bevægeaperatet
 • Undersøgelse for forandringer i hud og negle
 • Individuel vejledning
 • Udarbejdelse af årsstatus-skema
Årsstatus for diabetikere

MULIGHED FOR
BEHANDLINGSTILSKUD

FRA SYGESIKRING DANMARK OG KØGE KOMMUNE

TILSKUD

TIL DIN BEHANDLING

Hvis du er medlem af Syge­forsik­ringen “danmark“, har du mulig­hed for at få tilskud til din fod­behand­ling hos Klinik for fod­terapi i Køge ved Linda Christensen. Du kan modtage til­skud indenfor 2 områder: Selve fod­behand­lingen og orto­pædiske fod­indlæg til dine sko.

Du skal være op­mærksom på føl­gende.
Hvis du er i gruppe 1 eller 2, giver det dig mu­lig­hed for tilskud til fod­behand­lingen, og  personligt frem­stillede indlæg til dine sko (ortopædiske fodindlæg.)

På dette link kan du se en oversigt over de tilskud, du kan opnå i gruppe 1 og 2.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodbehandling

Hvis du er i gruppe 5, kan du kun få tilskud til personligt fremstillede indlæg til dine sko (ortopædiske fodindlæg)

Du kan læse mere om tilskud til fodindlæg på dette link.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodindlaeg

HELBREDSTILLÆG

FRA KOMMUNEN

Når du modtager behandling hos Stats­auto­riseret fod­terapeut Linda Christensen, kan du som pen­sionist søge om hel­breds­tillæg for de ydelser, hvor den offent­lige syge­sik­ring i for­vejen giver tilskud.

Pen­sio­nister kan ansøge om ud­videt hel­breds­tillæg til fod­be­handling, hvis kom­munen vur­derer, at bor­geren har behov for dette.

Bor­gere med varig ned­sat fysisk eller psy­kisk funk­tionsevne, kan søge om støtte til orto­pædiske fodindlæg jf. Service­loven. Du skal hen­vende dig til din hjem­kommune for at høre nær­mere om, hvordan du ansøger. Hel­breds­tillæggene bliver beregnet på bag­grund af din formue.

Køge Kommune kan have indgået en pris­aftale med en be­stemt be­handler eller leve­randør. Det betyder imid­lertid ikke, at du skal be­nytte netop den leve­randør eller be­handler. Men dit til­læg vil blive bereg­net ud fra det beløb, som pris­aftalen lyder på.