NYD DIN FODBEHANDLING

I ROLIGE OMGIVELSER MED FOKUS PÅ
KOMFORT OG HYGIEJNE

LINDA CHRISTENSEN

 I STATSAUTORISERET FODTERAPEUT

DIN FODBEHANDLING

BLIVER EN GOD
OPLEVELSE HOS MIG

Dine fødder skal bære rundt på din krop, lige fra den dag du tager dine første skridt. Det er en be­last­ning, som  er meget større end de fleste går rundt og tror.

Det er yderst vigtigt, at du passer og plejer din fød­der hver eneste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fød­der kan bære dig rundt res­ten af livet. 

Des­værre er det ikke alle men­nesker, der kan und­gå syg­domme og ulykker. Rigtig mange bliver ramt af dia­betes, gigt og andre alvor­lige syg­domme, der kan indvirke på dine fød­ders sundhed. Som stats­autori­seret fod­tera­peut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­sundhed — også hvis du rammes af sygdom.

Du kan se priser på de mest almin­delige behand­linger herunder. 

Fodbehandling Køge
Statsautoriseret fodterapeut Linda Christensen

PRISER

FOR STATSAUTORISEREDE BEHANDLINGER

Ved din første behandling vil der være afsat ekstra tid til jour­nal­opta­gelse. Hos mig er din journal­opret­telse gratis. Som stats­autoriseret fod­terapeut er jeg for­pligtet til at føre journal, i henhold til ”Bekendt­gørelse om auto­riserede sund­heds­personers patient­journaler”.

Jeg benyt­ter en elek­tronisk patient­journal, som du kender fra din læge og tand­læge. Patient­journalen er god­kendt af sund­heds­myndig­hederne, – og det er din tryg­hed for, at alle oplys­ninger er forsva­rligt opbe­varet. Jf. Sund­heds­loven har jeg tavs­heds­pligt, så dine oplys­ninger er for­trolige.

FODBEHANDLING

PRIS: KR. 500

Fodbehandlingen starter med et dejlig varmt fodbad. Negle klippes, tilrettes, rensning om­kring neg­lene. Hård hud, samt hæl­revner og lig­torne fjer­nes.Behand­lingen afsluttes med en let fod­massage med fugtig­heds­creme og negleolie.Behandlingstid inkl. journaloptagelse: 45 minutter.

BØJLEBEHANDLING

PRISER FRA: KR. 150

Fremstilling og påsætning af 1. bøjle: kr. 250,-
Fremstilling og påsætning af følgende bøjler, pr bøjle: kr. 180,-
Korrektion af 1. bøjle: kr. 150,-
Korrektion af 2 bøjler: kr. 230,-
Korrektion af op til 10 bøjler: kr. 425,-

UDVIDET FODBEHANDLING

PRIS: KR. 600

Fodbehandlingen er mere kompliceret og tidskrævende, grundet mængden af hård hud, ligtorne eller flere deforme negle. Behandlingstid inkl. journaloptagelse: 60 minutter

EFTERSYN/KONTROL

PRIS: KR. 230

Hvis du har et betændt sår eller lign. der kræver et eftersyn.

AFBUD/UDEBLIVELSE

PRIS: KR. 280

DELBEHANDLING

PRIS: KR. 230

Behandling af et enkelt område,- f.eks. en ligtorn.
Behandlingstid inkl. journaloptagelse: ca. 15 minutter.

PARTIEL BEHANDLING

PRIS: KR. 350

En udvidet delbehandling af område f.eks. en ligtorn, nedgroet negl mm.
Behandlingstid inkl. journaloptagelse: ca. 30 min.

ÅRSSTATUS

PRIS: KR. 450

Behandlingstid inkl. journaloptagelse: ca. 45 minutter.Årsstatus i forbindelse med anden fodbehandling Kr. 300

MULIGHED FOR
BEHANDLINGSTILSKUD

FRA SYGESIKRING DANMARK OG KØGE KOMMUNE

TILSKUD

TIL DIN BEHANDLING

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark“, har du mulighed for at få tilskud til din fod­behand­ling. Du kan modtage tilskud indenfor 2 om­råder: Selve fod­behand­lingen og orto­pædiske fodindlæg til dine sko.

Du skal være op­mærk­som på følgende.
Hvis du er i gruppe 1 eller 2, giver det dig mulighed for tilskud til fod­behand­lingen, og  per­sonligt frem­stillede ind­læg til dine sko (orto­pædiske fod­indlæg.)

På dette link kan du se en oversigt over de tilskud, du kan opnå i gruppe 1 og 2.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodbehandling

Hvis du er i gruppe 5, kan du kun få tilskud til per­sonligt fremstillede ind­læg til dine sko (orto­pædiske fodindlæg)

Du kan læse mere om tilskud til fodindlæg på dette link.
https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/fodindlaeg

HELBREDSTILLÆG

FRA KOMMUNEN

Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor den offentlige syge­sik­ring i forvejen giver tilskud.

Pensionister kan ansøge om udvidet hel­breds­­tillæg til fod­be­handling, hvis kom­­mu­nen vur­­derer, at bor­­geren har behov for dette.

Bor­gere med varig nedsat fysisk eller psykisk funk­tions­evne, kan søge om støtte til orto­­pæ­diske fod­­indlæg jf. Ser­vice­loven. Du skal hen­­vende dig til din hjem­­kom­mune for at høre nær­mere om, hvor­dan du ansøger. Hel­breds­­tillæg­gene bliver bereg­­net på bag­­grund af din formue.

Kommunen kan have indgået en pris­­aftale med en bes­temt be­­handler eller leve­ran­dør. Det betyder imid­­lertid ikke, at du skal be­nytte netop den leve­­randør eller behand­ler. Men dit til­læg vil blive bereg­­net ud fra det beløb, som pris­­aftalen lyder på.